domů
Ornitologické zprávy

Naše činnost

  Biologickou ochranou letišť se zabýváme od roku 1982, kdy byla AČR zavedena na vojenských letištích .

Od roku 2004 provádíme biologickou ochranu letišť nejen pro AČR, ale i pro civilní letiště jako soukromá firma na letišti Pardubice, od roku 2006 zabezpečujeme i  mezinárodní letiště Ostrava Mošnov.     

logo.JPG

   Naše činnost je především zaměřena na biologickou ochranu letišť, kromě té provádíme i poradenskou a konzultační činnost, zpracováváme odborné studie a posudky ( se zaměřením na biologickou ochranu letišť).

Další činnosti: výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (zaměření na střety letadel s ptactvem), chov zvířat a jejich výcvik pro účely biologické ochrany, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost.

Stanice biologické ochrany letiště je organizační celek, který zahrnuje osoby a zařízení, jejichž úkolem je plašit ptáky na letišti a v letištním prostoru, cvičit lovecké dravce a služební psy, vést ekologicko-ornitologický průzkum, prosazovat a kontrolovat dodržování ekologických opatření, která minimalizují výskyt ptáků na letišti a v letištním prostoru.

Cílem preventivních opatření je zamezit nebo snížit výskyt ptactva na letišti a v jeho okolí. Toho se dosahuje především znemožněním nebo omezením jejich hnízdění, nocování, odpočinku a sběru potravy.

Ke snižování výskytu ptactva a zvěře v ochranných ornitologických pásmech, zejména ve vnitřním, je nutno organizovat aktivní plašení ptactva. To se musí uskutečňovat soustavně i mimo dobu letového provozu.

K aktivnímu plašení ptactva se používají tyto metody:

a) pyrotechnická - použití výbušek a signálních šrapnelových nábojů k plašení ptáků, brokových zbraní k jejich lovu;

b) fyzikální (tj. bioakustická a světlotechnická) - využití zvukových zařízení, která vysílají tísňové hlasy ptačích druhů, které se vyskytují na letišti, a výstražných světelných majáků;

c) biologická - použití loveckých dravců a loveckých psů;

d) chemická - použití chemikálií k omezení nebo likvidaci některých složek fauny, které slouží ptákům jako potrava

e) zastrašovací - vypouštění rádiem řízených modelů apod.

f) lov ptactva dravci

Všechny uvedené metody mají svoje výhody i nevýhody, nelze tvrdit, že některá z nich je účinná méně a jiná více. Pro spolehlivou ochranu letiště je nutné metody vhodně kombinovat.

Preventivní ani aktivní ochranu letiště nelze provádět bez dostatečné znalosti ornitologické situace. Kromě ornitologických pozorování je důležité i vyhodnocování střetů.

Vyhodnocováním střetů letadel s ptáky se ukazuje, že samotná opatření prováděná při ochraně letišť nejsou zcela účinná.

K zvýšení účinnosti je třeba ve vybraných prostorech sledovat a zaznamenávat pohyby ptactva během celého roku, označit a průběžně kontrolovat vybrané lokality se zvýšeným výskytem ptactva.

Každoročně dochází na letištích k usmrcování ptactva a zvěře – usmrcování je nutné a je prováděno jen v krajních případech.

Prováděním ornitologických průzkumů, navržením vhodných opatření, předáváním informací a spoluprací mezi pracovišti SBIOL je možné usmrcování ptáků a zvěře omezit.

Opatření proti střetům s ptáky mohou být efektivní , pokud jsou vytvořena na základě přesných informací a statistik o výskytu ptactva, tzn.:

1 - evidence výskytu ptactva a zvěře v ornitologických pásmech

2 - evidování ptactva podle druhů nalezených na VPD

3 - evidování ptactva podle druhů odlovených v prostoru letiště

4 - evidování ptactva podle druhů ve střetu

5 - určování ptactva podle peří

6 - vyhodnocování druhů ptactva podle míry nebezpečnosti

7 - vyhodnocování nebezpečného ptactva podle koncentrací a střetů

Hodnocení jsou využívána k vytvoření seznamu druhů volně žijících živočichů na letišti, kteří představují největší riziko pro letectví, v pořadí podle nebezečnosti. . Hodnocení lze použít pro další kontrolní činnost a slouží i jako podklad pro určování metod k plašení ptactva a k výběru vhodných dravců pro stanice SBIOL.

Zároveň tyto podklady slouží ke sledování dopadu činnosti SBIOL na divoké populace ptactva a zvěře v prostoru a okolí letiště.

Uvedené evidence a vyhodnocování umožňují určit vývoj ornitologické situace v prostoru a okolí letiště .

Pro přesné určení druhu ptáka figurujícího ve střetu spolupracujeme s muzeem v Pardubicích, k určení ptáka srovnávací metodou jsou nám k dispozici rozsáhlé muzejní sbírky.

Vyhodnocování střetů podle geografických souřadnic

2222.JPG

Podle vzdálenosti od letiště

212.JPG

Analýzy výskytu nebezpečného ptactva a zvěře pro letový provoz na letištích podle ornitologických pásem

1__Small_.JPG2__Small_.JPG

Podle nálezu na VPD Podle střetů

nálwz VPD_1.JPGst__et.JPG

Podle celkového počtu usmrcených jedinců

celk_p.JPG

Podávání výstrah podle výskytu ptactva v daném období

img017.jpgimg020.jpg

Značení nebezpečných prostor s výskytem ptactva v mapách

1.2.2010__Small_.jpg

Fotodokumentace výskytu ptactva na letišti a v jeho okolí

špaček                                                      racek

spacek__Small_.JPGrac11__Small_.JPG

Evidence výšky střetů letadel s ptactvem

duben.JPG